آدرس ارتباطی ما

آدرس : استان فارس ، مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، جهرم و فسا

تلفن : 09173914364 و 09107272110

ایمیل : mehransayadi62@gmail.com