تولیدات

کیت تشخیص آنتی بیوتیک BTS.SENSOR بتالاکتام+تتراسایکلین+سولفانامید

کیت تشخیص آنتی بیوتیک BT.SENSOR بتالاکتام+تتراسایکلین

کیت تشخیص آنتی بیوتیک BT.SENSOR بتالاکتام+تتراسایکلین

کیت تشخیص آنتی بیوتیک BTS.SENSOR بتالاکتام+تتراسایکلین+سولفانامید