تولیدات

BTS sensor کیت
BT sensor کیت
کیت بی تی

کیت تشخیص آنتی بیوتیک BTS.SENSOR بتالاکتام+تتراسایکلین+سولفانامید

کیت بی تی اس

کیت تشخیص آنتی بیوتیک BT.SENSOR بتالاکتام+تتراسایکلین

خرید کیت آنتی بیوتیک
خرید کیت آنتی بیوتیک BT sensor

کیت تشخیص آنتی بیوتیک BT.SENSOR بتالاکتام+تتراسایکلین

خرید کیت آنتی بیوتیک BTS sensor

کیت تشخیص آنتی بیوتیک BTS.SENSOR بتالاکتام+تتراسایکلین+سولفانامید