اساس کار کیت تشخیص سریع آنتی بیوتیک

این کیت تشخیصی از نوع ایمنوکروماتوگرافی رقابتی می باشد. اگرچه شرکت ها از پلت فرم متفاوتی جهت تکامل کیت ها بهره می برند ولی در اصل اساس کارکرد کیت ها مشابه یکدیگر بود اما ممکن است تفاوت های جزئی وجود داشته باشد. در این مطلب سعی شده است تا با ساده ترین بیان اساس کارکرد این کیت ها توضیح داده شود. برای فهم بهتر این موضوع بهتر است که شکل شماتیک ترسیم شده را با مطلب بیان شده تطبیق دهید و مطالب را همزمان با تصویر شماتیک تجسم کنید.

این کیت ها از دو بخش چاهک واکنش (reaction well) و نوار آزمون (Strip) تشکیل شده است.

چاهک واکنش حاوی نانو ذرات متصل شده با آنتی بادی ضد آنتی بیوتیک ها (Detector) می باشد که هنگام وارد کردن نوار تست (استریپ) به درون چاهک، دتکتورها پس از جذب توسط پد نمونه بر اساس خاصیت موینیگی به سمت بالا میروند و همزمان بافر و افزودنیهای روی پد نمونه را برداشت می کنند و به مسیر خود به سمت بالا ادامه می دهند. سپس دتکتورها در روی غشا نیتروسلولوز به خطوط آزمون ها (Test lines) رسیده و در محل خطوط آزمون آنتی بیوتیک مختص دتکتور از پیش پوشش داده شده است که در این هنگام دتکتور پس از مواجه با آنتی بیوتیک مربوطه (بر روی غشا نیتروسلولوز) تثبیت خواهد شد. مقدار اضافی دتکتورها در ادامه به خط کنترل رسیده و در آنجا تثبیت خواهند شد. خط کنترل با آنتی بادی بز ضد آنتی بادی (خرگوش Goat-anti rabbit) پوشش داده شده است. این آنتی بادی در هر شرایط وجود یا عدم وجود آنتی بیوتیک به دتکتور اتصال می یابد. از آنجا که دکتور ها متصل به نانوذرات طلا می باشد در صوت سکون پس از تسخیر شدن، بر اساس خاصیت پلاسمون رزونانس رنگ قرمز از خود ساطع می کند. در نتیجه وجود رنگ در محل خط آزمون بیانگر منفی بودن آلودگی می باشد اما درصورت وجود آلودگی آنتی بیوتیکی در شیر، جایگاه دتکتورهای با آنتی بیوتیک اشباع شده و قادر نخواهند بود در خط آزمون به آنتی بیوتیک پوششی متصل شوند در نتیجه با کاهش یا عدم وجود رنگ مواجه خواهیم شد اما باز همچنان خط کنترل به قوت خود باقیست. وجود آلودگی آنتی بیوتیکی تاثیر غیرمستقیم با شدت رنگ دارد از اینرو میتوان گفت کیت های ایمنوکروماتوگرافی نتایج نیمه کمی ارائه خواهد داد.